Ana Sayfa / Açıklamalar / Çağrı Metni

 

ÖNCE DEMOKRASİ

BU ORTAMDA ANAYASA YAPILAMAZ!

  • İktidar eliyle anayasasızlaştırma sürecine,
  • Devlet-toplum ilişkisinde “hukuksuz alanlar” yaratılmasına,
  • Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin yok sayılmasına,
  • Din ve mezhep bakışı temelinde yaratılan baskıcı ve totaliter yönetim anlayışına
  • Ülkenin yurt içinde ve yurt dışında savaş ortamına sürüklenmesine İTİRAZ EDİYORUZ.
  • Özgürlükçü, demokratik, laik, eşitlikçi, sosyal bir anayasa konusundaki kazanımlarımızı koruyarak,
  • Hak ve özgürlükleri insanlığın evrensel kazanımları düzeyine taşımaya istekli,
  • Kalıcı ve adil bir barışı kurmaya kararlı;Tüm kurum ve kişilere demokratik değerler etrafında en geniş birliği inşa etmenin acil önem taşıyan bir yurttaşlık görevi olduğunu ANIMSATIYORUZ.

Parlamenter rejime karşı fiili durum yaratarak keyfi bir yönetim kuran, erkler ayrılığını yok eden, hak ve özgürlükleri ihlal eden, dokunulmazlıkları kaldırarak yasamayı doğrudan yürütmenin tahakkümü altına almaya yeltenen zihniyetin “Yeni ve katılımcı Anayasa yapıyoruz” söylemiyle yarattığı bilgi kirliliğine HAYIR DİYORUZ.

Yol temizliği yapılıp ifade, basın ve örgütlenme özgürlükleri üzerindeki baskılar kaldırılmadan bu ortamda oldu bitti ve dayatma yoluyla anayasa yapma çabasını GAYRIMEŞRU BULUYORUZ.

Yaratılan kutuplaşmanın giderilmesi yerine, baskıcı yönetimi pekiştirecek bir başkanlık rejimi zorlamasına; bu amaçla tek yanlı propaganda aygıtı olarak kullanılan medya yapılanmasının ve devletin bütün organlarının partizanca seferber edilmesine KARŞI ÇIKIYORUZ.

Bu nedenlerle;

TBMM ve demokratik mekanizmalar işletilerek hak ve özgürlükleri ihlal eden antidemokratik yasaların ayıklanmasını, baskıcı ve hukuk dışı uygulamalara son verilmesini,

İnsan hakları, demokrasi ve hukuka karşı saldırıların durdurulması amacıyla; yasama, yürütme ve yargı organlarının, görev, yetki ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmesini,

Toplumsal barış sağlanmadan anayasa yapım koşulları yaratılamayacağından, barışçı, nefret söyleminden arınmış ve kucaklayıcı bir iklim oluşturulmasını TALEP EDİYORUZ!

Hukuka, akla ve ahlaka aykırı, gayrimeşru söylem ve uygulamalara karşı meşru direnme hakkını hatırlayarak ve hatırlatarak;

BU ORTAMDA ANAYASA YAPILAMAZ, ÖNCE HUKUK VE DEMOKRASİ diyoruz.

Zaman; hukuku, hakları, eşitliği, laikliği, sosyal devleti, kadın ve LGBTİ haklarını, kent ve doğa haklarını, kapsayıcı bir yurttaşlık temelinde, herkesin ve her kesimin ve özellikle de tüm azınlıkların eşit özgürlüklerini savunma ve koruma zamanıdır.

Zaman; haklar toplumunu inşa yolunda, demokratik değerleri savunma zamanıdır.

Bu saik ve öncelikler konusunda hemfikir olan herkesi, her yerde “Önce Demokrasi” forumları ve anayasa kürsüleri oluşturarak “bu ortamda anayasa yapılamaz; önce demokrasi fikri “etrafında en geniş birliği sağlayacak, anayasal dayatma karşısında seçeneksiz olmadığımızı ortaya koyacak demokratik tartışma ve mücadele zeminini yaratmaya ve güçlendirmeye ÇAĞIRIYORUZ.

Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu’nun ÖNCE DEMOKRASİ’nin kamuya açık ilk toplantısında yaptığı konuşma için lütfen tıklayınız. ÖNCE DEMOKRASİ: TÜRKİYE’NİN ANAYASA SORUNSALI

İmzacılar için lütfen tıklayınız!

İletişim: bilgi@oncedemokrasi.org